VEDIEŤ VIAC

Priemyselná špionáž, odpočúvanie stretnutí a telefonátov, krádež dát z počítačov a serverov. Nechcená realita dnešných dní, ktorá môže ohroziť kohokoľvek z nás.

Služby

Oblasti, v ktorých poskytujeme svoje služby:
 • Monitoring priestorov s cieľom identifikovať a lokalizovať odpočúvacie zariadenia
 • Ochrana pred priemyselnou špionážou
 • Zabezpečenie hovorov mobilných zariadení
 • Zabezpečenie rozhovorov počas stretnutí a porád
 • Dátová a kybernetická bezpečnosť
 • Vypracovanie a údržba Bezpečnostného projektu (GDPR)
 • Zabezpečenie infraštruktúry a serverov

Moderné odpočúvacie zariadenia majú dnes rôznu podobu. Môžu byť ukryté v zariadeniach bežnej spotreby (pero, elektrická zásuvka, svietidlo, predlžovacie káble...), môžu byť napevno namontované v miestnosti či umiestnené vo vedľajšej miestnosti. Môžu sa ovládať na diaľku alebo presne načasovať len na určitý časový úsek. A práve tento druh aktivity je pre laika bez potrebného technického vybavenia ťažko odhaliteľný.

Naša spoločnosť vám ponúka komplexný monitoring, komplexný skríning (tzv. elektronickú deratizáciu) ako ochranu pred monitorovacími a odpočúvacími zariadeniami.

V skríningu priestoru je obsiahnuté:

 • rýchly/dlhodobý skríning priestorov,
 • kontrola inštalovaných technických prostriedkov, zariadení a rozvodov,
 • identifikácia potenciálnych bezpečnostných hrozieb a možností priemyselno-špionážnych útokov a rizík,
 • vyhodnotenie vykonaného auditu a návrh obranno-technických opatrení a prostriedkov, optimalizácia bezpečnosti priestorov, komunikácie, dát a IT.

Výstupom auditu je protokol o bezpečnostno-technickom stave predmetných priestorov s identifikáciou rizík a zisteniami, ako aj návrhom na vykonanie odporúčaných opatrení.

Ako klient budete vopred informovaný o všetkých vykonávaných úkonoch, budete  poučený o prípadných rizikách a ich vykonanie bude jednotlivo podliehať vášmu súhlasu. Celý proces je neustále pod vaším dohľadom. Všetky úkony sa vykonávajú až po podpísaní zmluvy o mlčanlivosti a zachovaní dôvernosti informácií.

Cena: od 30 €/m3 (celková suma je v závislosti od rozsahu služieb)

Mobilná hlasová komunikácia patrí medzi najčastejšie spôsoby komunikácie dvoch a viacerých osôb na diaľku. Zároveň je jednou z najzraniteľnejších na odpočúvanie treťou stranou. Aj keď sa nám podsúvajú mnohé aplikácie, ktoré väčšinou nezaručujú bezpečnosť, často ide len o marketingový ťah ich výrobcov, prípadne sú to komunikačné nástroje určené na zábavu. Dátové prenosy sú často nezašifrované, resp. sú šifrované nedostatočne.

Ponúkame pre vás riešenie v podobe aplikácie Silentel. Ide o aplikáciu vhodnú pre všetky dostupné mobilné operačné systémy (Android, iOS, Windows, BlackBerry). Ide o riešenie, pri ktorom medzi volajúcimi dochádza k šifrovaniu hovorov a prakticky nie je možné, aby vás počas hovoru mohol niekto odpočúvať.

Riešenie ponúka medzi účastníkmi šifrovanie:

 • Hovorov
 • Konferencie
 • Kontaktov v mobilnom zariadení
 • Prenosu dát
 • Prenosu správ
 • Úložiska dát v mobilnom zariadení

Používanie aplikácie je pravidelne certifikované v krajinách NATO. Jeho používaním zaručíte bezpečnosť vašich hovorov a čas na vzájomné stretnutia s vašimi partnermi.

Cena: od 15 € na 1 zariadenie/používateľ na mesiac

Obchodné stretnutia, rokovania či porady patria medzi najdôležitejšie aktivity, ktoré je nutné ochraňovať pred odpočúvaním a špionážou. Ponúkame vám dostupné riešenie, ktoré zabezpečuje ochranu pred neželaným únikom rozhovoru k tretej strane a de facto znehodnotenie možnosti nahrávania. Ktokoľvek, kto bude vo vašej blízkosti, nebude rozumieť spoločnej komunikácii zúčastnených. Navyše, toto riešenie viete použiť aj v nezabezpečených priestoroch a aj napriek tomu sa dá garantovať maximálna bezpečnosť pred odpočúvaním vášho rozhovoru treťou stranou.

Systém Druid spoľahlivo ochráni užívateľov pred všetkými formami odpočúvania vrátane nahrávania diktafónom alebo mobilným telefónom. Nezáleží na tom, či je odpočúvací prostriedok ukrytý v miestnosti, skrytý v odeve jedného z účastníkov rokovania alebo leží na stole v bezprostrednej blízkosti. Unikátne riešenie je založené na generovaní digitálneho rušenia súčasne s ľudskou rečou. Rušenie je násobne silnejšie ako ľudský hlas a nie je možné ho z nahrávky odstrániť pomocou nijakej metódy. Takto zabezpečené rokovanie je nezrozumiteľné aj pre ďalšie osoby, ktoré sú síce prítomné, ale nekomunikujú prostredníctvom systému Druid.

Dva systémy Druid možno prepojiť pomocou dodávaného kábla a dosiahnuť tak ochranu pred odpočúvaním a nahrávaním pri rokovaní až 12 osôb súčasne. Obe takto prepojené jednotky generujú digitálne rušenie a umožňujú plne duplexnú komunikáciu medzi všetkými účastníkmi.

Zariadenie je možné používať aj v teréne alebo v aute bez zdroja trvalého napájania. Stála prevádzka zo vstavaného akumulátora je 4 až 6 hodín. Kapacita batérie je indikovaná priamo na displeji prístroja. Pri napájaní zo siete je čas prevádzky prakticky neobmedzený.

Pri prenášaní užívateľ zaiste ocení dodanie v odolnom uzamykateľnom kufríku, ktorý je chránený číselným kódom aj mechanickým zámkom. Do kufríka sa zmestí celý systém vrátane 4 kusov headsetov a nabíjacieho adaptéra.

Druid je plne automatický, nevyžaduje si žiadne nastavenie alebo odbornú inštaláciu, ktorú je potrebné uskutočniť pri použití bežného šumového generátora. Jeho obsluha je rýchla a pohodlná, použiť ochranu pomocou systému Druid môže aj neskúsený používateľ. Zriadenie je kompletne vyrobené v Európe a môže sa pochváliť precíznym spracovaním v kvalitnom kovovom tele.

Cena zariadenia: už od 2 500 €

Poskytujeme aj zapožičanie od 80 €/deň.

Mnoho užívateľov a spoločností si myslí, že pred únikom dôležitých dát z ich PC, resp. serverov ich dokáže ochrániť antivírus, resp. firewall. Ochrana dát ale nie je len o jednom či dvoch zabezpečeniach. Ide o komplexný súbor opatrení, ktoré sú vždy špeciálne navrhnuté pre jednotlivca alebo veľkú spoločnosť. Do pozornosti sa musia dať veci, ktoré riešia prevenciu či postup opatrení v prípade kybernetického útoku:

 • Penetračné testovanie
 • Sociálne inžinierstvo + Mystery shopping
 • Testovanie odolnosti koncových zariadení
 • Diagnostika a testovanie dátových tokov a prepojení
 • Analýza a definovanie bezpečnostných štandardov
 • Definovanie súborov validných a overených nástrojov
 • Definovanie a vytváranie bezpečnostných profilov
 • Testovanie informačnej bezpečnosti – ohodnotenie zabezpečenia informačného systému, infraštruktúry, procesov a praktík:
  • skúmanie fyzického zabezpečenia
  • skúmanie prevádzkovej bezpečnosti
  • skúmanie riadenia/správy a politiky

Testovanie fyzickej bezpečnosti

 • Prístup k serverom
 • Prístup k dátovým úložiskám
 • Prístup k pracovným staniciam
 • Prístup k prenosných zariadeniam (mobil, tablet)
 • Záložné zdroje
 • Opatrenia proti požiaru
 • Klimatizácia

Testovanie infraštruktúry

 • Sieťová bezpečnosť – použité bezpečnostné prvky v topológii siete
 • Komunikačná bezpečnosť (e-maily, dáta)
 • Bezpečnosť systémov (ochrana pred škodlivým kódom, nespokojným zamestnancom, útočníkom atď.)
 • Testovanie a opatrenia proti hardvérovým rizikám
 • Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia – wifi
 • Zálohovanie
 • Bezpečnosť aplikácií – základná úroveň

Skúmanie riadenia/správy a politiky

 • Kontrola nastavených procesov bezpečnosti
  Definované osoby, úložiská hesiel pre prípad núdze, dostupnosť nástrojov v prípade núdze atď.
 • Kontrola dokumentov (procedúr, politík, návodov)
  Dokumenty by mali vymedziť práva a povinnosti zamestnancov, zamestnávateľa, procedúr, ktoré treba vykonávať napríklad pri odchode zamestnanca, pri katastrofe atď.
 • Sociálne inžinierstvo
  Napríklad pomocou telefonátu/e-mailu zisťovanie informácií o spoločnosti, zamestnancoch, heslách, vydávanie sa za zamestnanca, mystery shopping atď.

Výstupom testovania informačnej bezpečnosti je protokol o stave informačnej bezpečnosti s definovaním rizík a zistení, ako aj s návrhom na vykonanie odporúčaných opatrení. Zároveň bude pre klienta vyhotovený aj materiál určený pre interných zamestnancov klienta ako príručka a smernica v oblasti informačnej bezpečnosti. V prípade záujmu klienta mu bude poskytnuté aj hromadné školenie pre jeho zamestnancov, prípadne manažérov.

Cena služieb závisí od analýzy rozsahu prác. Konzultácia je poskytovaná špeciálne pre každého klienta a je bezplatná.

TOP